O szkole

Szklny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie jest publiczną polską placówką oświatową, która prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcacego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648).

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie wystawia świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym. Dzieciom i młodzieży zapisanym do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przysługuje także legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski.

Organem prowadzącym Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kuwejcie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie .

Historia Szkolny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie

 

Pierwsze zajęcia w "Polskiej Szkole" odbyły się w roku szkolnym 1995/96. Początkowo z nauki języka polskiego korzystały głównie dzieci dyplomatów. Z czasem szkoła poszerzyła swoją działalność o nauczanie również dzieci społeczności polonijnej czasowo przebywającej w Kuwejcie oraz dzieci pochodzących z rodzin polsko – kuwejckich ze stałym pobytem i często  różnymi  perspektywami  powrotu  do  ojczyzny .

 

SPK powstał dzięki pracy mgr Ireny Horoszczak (ówczesnej kierownik) oraz aktywnemu wsparciu Ambasady RP w Kuwejcie. Ponadto znaczące okazało się również silne i zaangażowanie  ówczesnego  Ambasadora  Rzeczypospolitej  Polskiej  - Jana  Natkańskiego.

 

W 1995 roku populacja polonijna w Kuwejcie była znacznie liczniejsza, głównie ze względu na liczne kontrakty zbiorowe z Polską. W związku z tym w SPK uczyło się ponad  sześćdziesięcioro uczniów. Co więcej, zatrudniono początkowo trzech, a potem pięciu nauczycieli. Przy sprawnej współpracy grona pedagogicznego udało się w krótkim czasie opracować i zrealizować program, który przygotowywał uczniów do międzynarodowej matury z języka polskiego. Wówczas oprócz języka polskiego nauczano także historii,  geografii i matematyki.

 

W ówczesnym czasie jedynym śladem polskości na terenie Kuwejtu, poza  Ambasadą RP, były nieskatalogowane zasoby biblioteczne, spontanicznie gromadzone przez obywateli polskich właśnie na terenie ambasady. Dzięki wysiłkom nauczycieli zbiory te udało się częściowo skatalogować i utworzyć bibliotekę przy Ambasadzie RP. Stanowiła ona wtedy jedyne źródło informacji i wiedzy poza podręcznikowej  w wydaniu polskojęzycznym zarówno  dla  nauczycieli  jak  i  dla  uczniów  Szkolnego  Punktu  Konsultacyjnego  w  Kuwejcie.

 

Pierwotnie zajęcia lekcyjne SPK odbywały się  w prywatnie wynajmowanej willi. Po dwóch latach, ze względu na znaczne podwyżki kosztów wynajmu, baza lokalowa została zmieniona. Dzięki przychylności dyrekcji jednej z lokalnych angielskich szkół prywatnych – Kuwait English School, w której uczyła się większość polskich dzieci przebywających w Kuwejcie, zajęcia lekcyjne zaczęły odbywać się na jej terenie.  Zmiana  ta  okazała  się  trafnym  przedsięwzięciem  i jest aktualna do dziś.

 

Od 2011 do 2016 roku w SPK lekcje odbywały się pięć razy w tygodniu. Każda grupa wiekowa pracowała innego dnia, co zdecydowanie utrudniało integrację zarówno szkolnej społeczności uczniowskiej jak i ich rodziców. Ta sytuacja stworzyła się z tego powodu, że w tym czasie  zajęcia  prowadził  tylko  jeden  nauczyciel.

 

Pod koniec roku szkolnego 2015-16, a więc po dwudziestu latach działania SPK, długoletnia kierownik, mgr Irena Horoszczak, zakończyła swój pobyt w Kuwejcie, i co się z tym wiąże, także swoją wieloletnią pracę w szkole. W ramach konkursu przeprowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą  w Warszawie na nowego kierownika SPK w Kuwejcie powołano mgr. Iwonę Konieczka.

 

Od bieżącego roku szkolnego w SPK pracuje troje nauczycieli, a zajęcie odbywają się dwa razy w tygodniu. W wyniku tego uczniowie mają większą szansę na integrację między poszczególnymi grupami wiekowymi. Także w tym roku po raz pierwszy w historii działalności SPK odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego.